Hodowla z Sercem

Hodowla z Sercem

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW PZF

Do: Członków Polskiego Związku Felinologicznego

Działając na podstawie § 21 Statutu Polskiego Związku Felinologicznego  Zarząd Związku zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Członków PZF odbędzie się 18 maja 2019 o godz. 10:00 w budynku XXIII LO  im. Marii  Skłodowskiej-Curie przy ul. Naddnieprzańskiej 2/4 w Warszawie.

W przypadku nieodbycia się Walnego Zgromadzenia Członków w wyżej wymienionym terminie z powodu braku kworum, na podstawie § 20 ust.1 Statutu PZF, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w drugim terminie, tj. w dniu 18 maja 2019 o godz.10.30, w tym samym miejscu  i z tym samym porządkiem obrad.

Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Związku Felinologicznego:

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza WZC
 3. Przyjęcia porządku obrad
 4. Wybór Komisji Skrutacyjno – Wyborczej Walnego Zgromadzenia:
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków PZF
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Związku wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2018.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenie sprawozdania zarządu i udzielenie absolutorium (uchwała nr 1)
 • zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej (uchwała nr 2)
 • zatwierdzenie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego (uchwała nr 3)
 • zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018 (uchwała nr 4)
 • zatwierdzenie wysokości składki członkowskiej na rok 2020 (uchwała nr 5)

10.  Wybory do władz Polskiego Związku Felinologicznego oraz podjęcie uchwał w tej sprawie:

 • Zarząd PZF (uchwała nr 6)
 • Komisja Rewizyjna (uchwała nr 7)
 • Sąd Koleżeński (uchwała nr 8)

11. Wolne Wnioski

12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków PZF.

Na godzinę przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków wyłożone będą w Sali obrad do wglądu następujące dokumenty:

 1. Regulamin obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PZF,
 2. Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków,
 3. Sprawozdanie Zarządu PZF,
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
 5. Sprawozdanie finansowe za rok 2018.
 6. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.

Korespondencja dotycząca WZC PZF została przesłana Państwu na adresy mailowe, podane w deklaracjach członkowskich (zgodnie z § 21 pkt. 4 Statutu PZF). Jeśli ktoś nie otrzymał maila z zawiadomieniem, prosimy o kontakt.

Zarząd PZF

 
Wystawa WCF

Międzynarodowa Wystawa

Kotów Rasowych

31.08-01.09.2019
Hala Sportowa SOLPARK

KLESZCZÓW

ul. Sportowa 8

POLISH

WCF Show License L#

Zgłoszenia wkrótce

WCF Show

INTERNATIONAL

CAT SHOW

31.08-01.09.2019
SPORT HALL SOLPARK

KLESZCZÓW

Sportowa str. 8

ENGLISH

WCF Show License ...

More information for exhibitors

applications soon...

Dostępne kocięta
Polecamy

Sklep - For Cats