Kontakt do PZF

Polski Związek Felinologiczny
ul. Postępu 3B lok.1 (1 piętro)
02-677 Warszawa

Biuro i telefon czynne
w poniedziałki godz. 18-20
Tel: +48 22 815 23 66

Email: pzf@pzf.pl

Wizytówka PZF

Walne Zebranie Członków PZF

Do: Członków Polskiego Związku Felinologicznego

Działając na podstawie § 21 Statutu Polskiego Związku Felinologicznego  Zarząd Związku zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Członków PZF odbędzie się 25 maja 2024 o godz. 10:30 w budynku XXIII LO  im. Marii  Skłodowskiej-Curie przy ul. Naddnieprzańskiej 2/4 w Warszawie.

W przypadku nieodbycia się Walnego Zgromadzenia Członków w wyżej wymienionym terminie z powodu braku kworum, na podstawie § 20 ust.1 Statutu PZF, Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w drugim terminie, tj. w dniu 25 maja 2024 o godz.11.00, w tym samym miejscu  i z tym samym porządkiem obrad.

Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Związku Felinologicznego:

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza WZC
 3. Przyjęcia porządku obrad
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia:
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków PZF.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Związku wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2023.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenie sprawozdania zarządu i udzielenie absolutorium (uchwała nr 1)
 • zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej (uchwała nr 2)
 • zatwierdzenie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego (uchwała nr 3)
 • zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2023 (uchwała nr 4)
 • zatwierdzenie wysokości składki członkowskiej i wpisowego na rok 2025 (uchwała nr 5)

10. Wolne Wnioski

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków PZF.

Na godzinę przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków wyłożone będą w Sali obrad do wglądu następujące dokumenty:

 1. Regulamin obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PZF.
 2. Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Sprawozdanie Zarządu PZF.
 4. Sprawozdanie finansowe za rok 2023.
 5. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Korespondencja dotycząca WZC PZF została przesłana Państwu na adresy mailowe, podane w deklaracjach członkowskich (zgodnie z § 21 pkt. 4 Statutu PZF). Jeśli ktoś nie otrzymał maila z zawiadomieniem, prosimy o kontakt. Prosimy też o sprawdzenie folderu SPAM.

Zarząd PZF

 

Ważne informacje dotyczący zdobywania tytułów w WCF

Szanowni Państwo Hodowcy,

Prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami dotyczącymi zasad zdobywania przez koty tytułów w WCF.

Pełna informacja na FB Polskiego Związku Felinologicznego.

 

 

Ważne zmiany dla hodowców od 1.01.2023

Szanowni hodowcy,

Przekazujemy do wiadomości zmiany, które zostały zatwierdzone podczas Walnego Zebrania WCF w Essen w dniach 19-21.08.2022. Prosimy zapoznać się i uznać za obowiązujące od 1.01.2023.

 1. Uznana została wstępnie nowa rasa – Transylvanian (TRA-non).
 2. Uznana została nowa odmiana barwna dla kotów brytyjskich złocistych – flaxen gold (v). Koty w tej odmianie barwnej charakteryzują się jaśniejszą klatką piersiową i brzuchem, białymi końcówkami palców, niepełną obwódką nosa, nosem w kolorze różowym oraz zewnętrzną stroną łap i częścią pyska w kolorze mleczno-kremowym.
 3. Zatwierdzono nowy standard dla ras OSH, OSL, SIA i BAL (będzie opublikowany na stronie WCF).
 4. Zatwierdzono obowiązkowe chipowanie kotów w klubach WCF. Nr chip musi być umieszczany na rodowodach kotów oraz musi znajdować się na wszystkich dokumentach dotyczących kota (np. dokumentacja wystawowa, dyplomy, uznanie tytułu…).
 5. Na podstawie publikacji w mediach społecznościowych, grupach FB itp. mogą być prowadzone postępowania dyscyplinarne wobec klubów, hodowców i sędziów, jeśli opublikowane informacje naruszać będą dobre imię klubów, sędziów lub będą zawierać nieprawdziwe informacje i pomówienia.
 6. Od nowego roku rozdzielono na wystawach Kitten Ring na 2 części – Kitten (kocięta od 3 do 6 miesięcy) oraz Junior (kocięta 6-10 miesięcy).
 7. Wprowadzono zakaz krzyżowania kotów z różnymi mutacjami, a w rezultacie zakaz rejestracji kotów urodzonych z takiego połączenia z różnymi mutacjami (2 mutacje) jako kotów hodowlanych (np. ELF, DWELF, Bambino…).
 
Wystawa WCF

WCF SHOW

License L#244107

Książenice

24/25.08.2024

POLISH

Elektroniczny Formularz Zgłoszeniowy

WCF Show

WCF Show

License L#244107

Książenice

24/25 August 2024

ENGLISH

Online Entry Form

Dla członkówGościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości 
Dostępne kocięta