III. Rejestracja Kotów w PZF

§ 16

Rejestracja kota – rodowód kota

1.  Każdy kot przebywający w hodowli podlega obowiązkowej rejestracji. Koty hodowlane rejestruje się w PZF na podstawie oryginału rodowodu. Oryginał rodowodu musi być przysłany do Zarządu w przypadku, jeżeli dokument ten wystawiony jest przez inny związek, niż PZF. Po ocenie wartości merytorycznej rodowodu, oryginał zostaje zwrócony hodowcy, a kopia dokumentu pozostaje w aktach związku.

2. Polski Związek Felinologiczny zastrzega sobie prawo nierejestrowania jako hodowlanych ras kotów nieuznanych przez World Cat Federation, nawet w przypadku posiadania przez te koty rodowodów wydanych przez kluby działające pod patronatem WCF. Dotyczy to szczególnie kotów powstałych z krzyżowania ras, ras eksperymentalnych oraz nieposiadających standardu rasy.

3. Dopuszcza się rejestrację kota na podstawie uwiarygodnionej notarialnie kopii kserograficznej rodowodu o idealnej jakości druku, oryginalnego formatu i skopiowanej po obu stronach. Kopia rodowodu notarialnie uwierzytelniona pozostaje w aktach PZF.

4. Zarząd PZF ma prawo żądać od hodowcy przedstawienia oryginału rodowodu kota w każdym okresie działalności hodowli. Hodowca nie ma prawa odmówić przedstawienia oryginału rodowodu kota. W przypadku odmowy ww. kot zostanie wyrejestrowany z hodowli.

§17

Rejestracja kota

1.         Rejestrowany kot hodowlany musi przed rejestracją przejść badanie weterynaryjne (ZAŁĄCZNIK - C) oraz mieć wykonane badania genetyczne dedykowane dla konkretnej rasy - wykaz na stronie PZF (badania genetyczne obowiązkowe od 2020 roku także dla kotów zarejestrowanych w PZF wcześniej). Do Zarządu PZF musi być przesłany  oryginał zaświadczenia. Zaczipowanie kota jest obowiązkowe. W razie uchybień w wypełnieniu druku lub negatywnych wyników badań genetycznych - kot nie zostanie zarejestrowany.

2.           Obowiązek posiadania badań genetycznych z wynikiem prawidłowym obowiązuje także koty zarejestrowane w PZF przed 2020 rokiem. Do momentu wykonania badań genetycznych hodowca nie powinien dopuszczać do rozrodu kotów, a wynik badania stwierdzającego mutację genetyczną będzie powodem niewydania rodowodów kociętom urodzonym po rodzicu obciążonym chorobą genetyczną.

3.         Koty białe wszystkich ras, muszą mieć przeprowadzone specjalistyczne badanie słuchu metodą  BAER. Do rejestracji i reprodukcji będą dopuszczane wyłącznie koty słyszące obustronnie prawidłowo. Wraz z pozostałą dokumentacją przesyłaną celem rejestracji kota, należy dołączyć oryginał wyniku badania słuchu. Wymóg posiadania prawidłowego wyniku badania słuchu kotów białych obowiązuje również w przypadku krycia zewnętrznego kotek zarejestrowanych w PZF. W przypadku krycia zewnętrznego kocurem białym zarejestrowanym w innym klubie, hodowla występujący o rodowody w PZF musi przesłać wraz z kartą miotu wynik badania słuchu kocura - ojca miotu.

4.         Zwraca się uwagę na obowiązek posiadania przez kota aktualnych szczepień profilaktycznych, natomiast przeprowadzenie testów w kierunku śmiertelnych chorób wirusowych FeLV i FIV  jest  szczególnie zalecane.

5.  Zaleca się badania ultrasonograficzne serc kotów (diagnostyka kardiomiopatii przerostowej), następujących ras: MCO, PER, EXO, BRI, BLH,  RAG, NFO, SIB – przynajmniej raz na 2 lata.

6. Ponieważ laboratoria aktualizują listę badań genetycznych, jakie mogą być wykonywane w celu wykrywania chorób u kotów częściej, niż aktualizowany jest niniejszy regulamin, na hodowcy spoczywa obowiązek dokształcania się i wykonywania badań swoim kotom w kierunku chorób obciążających hodowaną rasę.

7.        Jeżeli hodowca posiada w domu koty kastrowane  rasowe i koty domowe (nierasowe), które obok kotów hodowlanych będą przebywać w hodowli, powinien zadbać o właściwą profilaktykę zdrowotną kotów pozahodowlanych tak, aby uniknąć problemów zdrowotnych w stadzie hodowlanym.

§ 18

Rejestracja kota – numer rejestracyjny

1.         Zarejestrowany kot otrzymuje numer rejestracyjny, który jest niezmienny, niezależnie od częstotliwości zmiany właściciela.  W przypadku wyrejestrowania kota, hodowca jest zobowiązany zwrócić kartę rejestracyjną do PZF.

2.         W razie sprzedaży innemu hodowcy kota wcześniej zarejestrowanego w PZF, były jego właściciel musi tego kota wyrejestrować, a nowy właściciel ma bezwzględny obowiązek dokonania powtórnej jego rejestracji. Kolejny właściciel kota otrzymuje nową kartę rejestracyjną, wystawioną na swoje nazwisko.

3.         Numerem rejestracyjny kota jaki otrzymuje kot w karcie rejestracyjnej może być zapisany w następujący sposób:

a.   PZF/LO/BRI-134/07

PZF - rejestracja dokonana w Polskim  Związku  Felinologicznym

LO - kocięta będą zapisywane w księdze LO (podstawowej)

BRI-134 - BRI - rasa rejestrowanego kota , 134 – kolejny numer kota

07 - rok, w którym dokonano rejestracji

 

b.      PZF/RX/BRI-134/07

PZF - rejestracja dokonana w Polskim  Związku  Felinologicznym

RX - kocięta będą zapisywane w księdze RX (eksperymentalnej)

BRI-134 - BRI- rasa rejestrowanego kota , 134 – kolejny numer kota

07 - rok, w którym dokonano rejestracji

4.         W  każdej dokumentacji wymagającej wpisania numeru rejestracyjnego kota należy wpisać numer rejestracyjny kota w całości w taki sposób,  jaki  jest podany  na karcie rejestracyjnej kota.

§ 19

Rejestracja kotów  niehodowlanych

Wszystkie koty niehodowlane rasowe i domowe (nierasowe) muszą być wykastrowane (kocury i kotki). Koty niehodowlane  i domowe, które mają być wystawiane  na wystawie muszą posiadać czip oraz być zarejestrowane w PZF.

§ 20

Uznanie rodowodów – zasady ogólne

PZF uznaje rodowody następujących klubów uznanych przez WCF: TICA, CFA, FIFE,  ACF, GCCF, LOOF i inne współpracujące z WCF.

PZF - po analizie wartości genetycznej może uznać rodowody innych klubów.

W wypadku, gdy rodowód nie spełnia wymogów merytorycznych,  PZF ma prawo odmówić rejestracji kota.

§ 21

Rejestracja kota  - uznawanie  rodowodu

1.         Aby kot został zarejestrowany wymagany jest oryginał rodowodu kota z wyszczególnieniem minimum trzech pokoleń z danymi przodków, tj. imię kota (ew. przydomek hodowcy), rasa i  kolor kota (symbol EMS kod), nr rodowodu.

2.         Jeżeli oryginalny rodowód kota wskazuje na to, że kot ten w rodzimym klubie został zakwalifikowany do księgi rodowodowej eksperymentalnej (RX) to Zarząd PZF, po przeprowadzeniu analizy rodowodu kota z zakresu jego genetyki, może podjąć decyzję o przeniesieniu kota do wyższej kategorii rejestru - LO. Podobnie ma się z kotami rejestrowanymi w księdze rodowodowej LO. Zarząd PZF, po przeprowadzeniu analizy rodowodu kota z zakresu jego genetyki, może podjąć decyzję o przeniesieniu kota do niższej kategorii rejestru, czyli do księgi RX. Zakwalifikowanie kota do księgi LO lub RX ma wpływ na wystawiane rodowodów kociąt urodzonych po takim rodzicu.

3.         PZF posługuje się w  pracy związku tak zwanym EMS kodem.

Jeżeli rodowód kota zgłoszonego do rejestracji zawiera niejasne czy niezrozumiałe zapisy (np. niespotykana symbolika kolorów czy rasy) to hodowca zobowiązany jest do wyjaśnienia tych zapisów i  utworzenia czytelnej wersji  kolorów i ras występujących w przedstawionym rodowodzie  na dodatkowej kopii rodowodu  tak, aby można było rozszyfrować rodowód kota  i  wprowadzić dane występujących kotów w symbolice stosowanej w PZF. Brak możliwości identyfikacji danych zawartych w przedstawionym rodowodzie rejestrowanego kota może być powodem nie przyjęcia do rejestracji w PZF tego kota.

4.         Zarząd PZF może odmówić dokonania rejestracji kota z ważnych powodów lub zażądać od hodowcy wystawienia kota na wystawie w odpowiedniej  klasie.

§ 22

Rejestrowane w PZF koty dorosłe (niezależnie z jakich klubów pochodzą) mogą zachować tytuł po przedstawieniu oryginalnych dokumentów i złożeniu ich kopii, jeżeli wystawy, na których uzyskały certyfikaty były licencjonowane w WCF. Zarząd PZF może odmówić uznania tytułu kota, jeżeli ma to  uzasadnienie. Tytuły przodków rejestrowanego kota zostają zachowane.

§ 23

Rejestracja  kociaków pochodzących z własnej hodowli

Kociak urodzony we własnej hodowli, którego hodowca ma zamiar pozostawić w hodowli jako kota hodowlanego, musi być również zarejestrowany w PZF.

Posiadanie dla kociaka rodowodu wystawionego przez PZF nie czyni go jeszcze kotem zarejestrowanym w hodowli, a tym samym kotem hodowlanym. Dopiero zgłoszenie kociaka do rejestracji na ogólnych zasadach i otrzymanie dla kociaka karty rejestracyjnej upoważnia hodowcę do pozostawienia go w hodowli jako kota stada podstawowego.

§ 24

Termin rejestracji kotów w hodowli

1.         Wszystkie koty przeznaczone do hodowli powinny zostać niezwłocznie zarejestrowane w PZF.

2.         Szczególnie uczula się hodowców na obowiązek wcześniejszej rejestracji kotów przebywających w hodowli, a dochodzących do okresu rozmnażania.

3.      Jeżeli hodowca wystawiać będzie kota bez jego rejestracji w związku , to certyfikaty zdobyte przez tego kota mogą nie być uznane do zatwierdzenia jego tytułu.

 
Wystawa WCF

WCF SHOW

License L#244107

Książenice

24/25.08.2024

POLISH

ZGŁOSZENIA ZAMKNIĘTE

WCF Show

WCF Show

License L#244107

Książenice

24/25 August 2024

ENGLISH

APPLICATION CLOSED

Dla członkówDostępne kocięta