IX. Wystawy - przepisy ogólne

§ 45

1. Każdy kot zarejestrowany w PZF ma prawo do uczestniczenia w wystawach kotów rasowych organizowanych przez kluby zrzeszone w WCF,  inne kluby uznane przez WCF lub inne  kluby niezależne, pamiętając, że  wystawy  uznawane przez WCF (a tym samym przez PZF) to tylko te, które posiadają licencję WCF.

2.  Zaleca się, aby członkowie PZF wystawiali swe koty szczególnie na wystawach organizowanych  przez Polski Związek Felinologiczny.

3.  Przesłanie przez wystawcę organizatorowi  „Zgłoszenia na wystawę” automatycznie zobowiązuje hodowcę do przestrzegania regulaminu wystawy i dokonania opłaty za tę wystawę.

4. Hodowca, po zarejestrowaniu się na wystawie jest zobowiązany do sprawdzenia poprawności danych zgłoszonego kota. Wszelkie nieprawidłowości powinny być niezwłocznie zgłoszone do sekretariatu wystawy.

 

5. Klatki dla kotów uczestniczących w wystawie zazwyczaj zabezpiecza organizator wystawy. Orientacyjny rozmiar klatek, jakie są stosowane na wystawach w Polsce jest następujący:

-    klatka podwójna :  szer. 60 cm, wys.70 cm, dł.120 cm.

-    klatka pojedyncza  czyli klatka  podwójna przedzielona ruchomą przegrodą

w połowie: wymiary: szer. 60 cm x wys. 70 cm, dl. 60 cm.

6. Decyzja sędziowska jest ostateczna i niepodważalna. Nie zezwala się na dyskusje dotyczące decyzji sędziowskich pomiędzy wystawcami kotów, a sędziami.

7. Na zakończenie wystawy wystawca  otrzymuje dyplom kota wraz z oryginałem opisu oceny sędziego.

8.         Hodowców uczestniczących w imprezach  kotów rasowych, tak członków PZF, jak i pozostałych hodowców zaproszonych na imprezę z innych klubów felinologicznych obowiązuje Regulamin wystawy, opublikowany na stronie internetowej Związku, wraz z informacją o wystawie. Łamanie tego regulaminu w trakcie imprezy będzie powodem do usunięcia hodowcy z sali wystawowej i ewentualnie dyskwalifikacji jego kotów występujących na wystawie.

9.         Niekulturalne czy agresywne  zachowanie wystawcy/hodowcy może być powodem do usunięcie hodowcy z wystawy i  dyskwalifikacji jego kotów.

 

§ 46

Stewardzi/uczniowie sędziowscy

1.         Zgłoszenia osób chętnych do pracy w charakterze stewardów (pomoc sędziowska) przyjmowane są przez organizatora wystawy w terminie obowiązującym przy zgłaszaniu kota na wystawę.

2.         Zaświadczenia o pracy stewarda będą wydawane wyłącznie osobom, którzy zgłosiły wcześniej chęć pracy na wystawie w charakterze stewarda.

3.         Stewardzi muszą mieć ukończone 16 lat i  dla własnego bezpieczeństwa powinni być zaszczepieni przeciwko tężcowi na wypadek pogryzienia przez kota.

4.         Zaświadczenia o pracy dla uczniów sędziowskich  będą wydawane wyłącznie uczniom sędziowskim wymienionym na stronach WCF jako „uczeń sędziowski” , którzy zgłosili  wcześniej chęć pracy na wystawie w charakterze ucznia i zostali umieszczeni w katalogu wystawy.

5. Praktyka  stewarda oraz ucznia sędziowskiego odbywana na wystawie regulowana jest przepisami WCF.

§ 47

Wystawy – uznanie tytułu kota

1.      Po otrzymaniu przez kota wymaganej przepisami wystawowymi ilości certyfikatów na tytuł, w terminie jednego miesiąca od daty ostatniego wydanego certyfikatu hodowca występuje do Zarządu  PZF o uznanie tytułu i wydanie dyplomu potwierdzającego jego tytuł. Do druku WNIOSEK O UZNANIE TYTUŁU KOTA  (ZAŁĄCZNIK - P) hodowca dołącza kserokopie  dyplomów wraz z kserokopiami ocen sędziowskich. Dopuszcza się przesłanie powyższej dokumentacji drogą mailową na adres PZF.

2.     Hodowca jest zobowiązany do przechowywania oryginałów certyfikatów swoich kotów,  na podstawie których uznany został kotu tytuł.

§ 48

Wystawy – uznanie tytułu kota zarejestrowanego w innym klubie felinologicznym

Zarząd PZF może zatwierdzić tytuł uzyskany w systemie WCF przez kota zarejestrowanego w innej organizacji felinologicznej, pod następującymi warunkami:

1.   Zatwierdzony może być tytuł kota na podstawie uzyskanych certyfikatów otrzymanych przez kota włącznie na wystawach licencjonowanych przez WCF.

2.   Po otrzymaniu przez kota odpowiedniej ilości certyfikatów na tytuł, w terminie jednego miesiąca od daty ostatniego wydanego certyfikatu hodowca występuje do Zarządu  PZF o uznanie tytułu i wydanie dyplomu potwierdzającego jego tytuł.

3.   Na właścicielu– wystawcy spoczywa obowiązek prawidłowego zbierania certyfikatów na poszczególne tytuły kota zgodnie przepisami wystawowymi WCF i PZF.

4.   Zatwierdzenie tytułu dla kota będącego w innej organizacji niż PZF jest odpłatne.

5.   Termin zatwierdzenia tytułu ustala się na jeden miesiąc od chwili otrzymania prawidłowo przysłanych dokumentów do zatwierdzenia tytułu

 
Wystawa WCF

WCF SHOW

License L#244107

Książenice

24/25.08.2024

POLISH

ZGŁOSZENIA ZAMKNIĘTE

WCF Show

WCF Show

License L#244107

Książenice

24/25 August 2024

ENGLISH

APPLICATION CLOSED

Dla członkówDostępne kocięta