Statut PZF

STATUT
Polskiego Związku Felinologicznego
(Tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 9/2012 Zwyczajnego Zgromadzenia Członków z dnia 12 maja 2012)

S T A T U T

SPIS TREŚCI

Rozdział I - Postanowienia ogólne
Rozdział II - Cele i środki działania Związku
Rozdział III - Członkowie Związku – ich prawa i obowiązki
Rozdział IV - Naczelne władze Związku

Walne Zgromadzenie Członków
Zarząd Związku
Komisja Rewizyjna
Sąd Koleżeński

Rozdział V - Majątek i fundusze Związku
Rozdział VI - Postanowienia końcowe

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.    Polski Związek Felinologiczny jest stowarzyszeniem działającym na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy z 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz na podstawie niniejszego Statutu.
2.    Stowarzyszenie Polski Związek Felinologiczny może posługiwać się skrótem PZF, a także  angielską wersją nazwy w brzmieniu: POLISH FELINE ASSOCIATION oraz jej skrótem PFA.


§ 2

Ilekroć w dalszych przepisach używa się bez ich bliższego wyjaśnienia wskazanych niżej określeń:
1)    Związek lub PZF, to należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Polski Związek Felinologiczny,
2)    Statut, to należy przez to rozumieć Statut Stowarzyszenia Polski Związek Felinologiczny,
3)    Zarząd, to należy przez to rozumieć Zarząd PZF,
4)    ustawa, to należy przez to rozumieć ustawę z 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zmianami),
5)    RP, to należy przez to rozumieć Rzeczpospolitą Polską,
6)    zawieszenie praw członka, to należy przez to rozumieć  brak możliwości korzystania z wszelkich uprawnień członka PZF.

§ 3
1.     Terenem działania Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2.     Siedzibą  Związku jest miasto stołeczne Warszawa.
3.    Związek ma prawo używania pieczęci i oznak organizacyjnych. Wzór pieczęci i oznak organizacyjnych ustala Zarząd.
4.    Związek posiada osobowość prawną.

§ 4
skreślono

 

Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA ZWIĄZKU

§ 5

  1. Do celów realizowanych przez Związek należą:

a) oparta na naukowych podstawach organizacja hodowli kotów rasowych dla osiągnięcia jak najwyższego poziomu pod względem hodowlanym, estetycznym i zdrowotnym,

b) popularyzacja ras kotów udomowionych,

c) promowanie idei kontroli populacji kotów udomowionych nierasowych, a w szczególności bezdomnych,

d) rozwijanie świadomości społecznej w zakresie praw zwierząt i ekologii,

e) integracja środowiska hodowców i miłośników kotów rasowych

f) organizacja badań i analiz naukowych w dziedzinie felinologii oraz nauk powiązanych z hodowlą kotów,

g) edukacja hodowców i upowszechnianie wiedzy w zakresie felinologii, genetyki, rozrodu oraz profilaktyki zdrowotnej kotów,

h) pomoc społeczna, w tym pomoc  hodowcom  i miłośnikom  kotów znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

2.    Dla osiągnięcia celów określonych w ust. 1 PZF jest uprawniony do współdziałania z innymi podmiotami zarówno krajowymi jak i zagranicznymi, w szczególności może przystępować/występować oraz łączyć się z innymi organizacjami felinologicznymi.

§ 6

Związek realizuje swe cele poprzez:

1. prowadzenie Polskich Ksiąg Rodowodowych i Rejestru Przydomków Hodowlanych zgodnie z trybem określonym wewnętrznymi przepisami PZF.

2. reprezentowanie interesów polskiej felinologii przed władzami i instytucjami w kraju oraz organizacjami felinologicznymi międzynarodowymi i zagranicznymi,

3. organizowanie i uczestniczenie w imprezach felinologicznych (wystawy, pokazy, konkursy)

4. rozwijanie i popieranie działalności propagandowej, wydawniczej i naukowo badawczej w zakresie felinologii,

5. współpracę w dziedzinie felinologii z zakładami naukowymi i naukowo – badawczymi oraz klubami felinologicznymi w kraju i za granicą,

6. organizowanie zebrań, kursów, wykładów, konferencji i sympozjów,

7. organizowanie oraz finansowanie szkoleń i  doskonalenia sędziów, asystentów i służb pomocniczych,

8. czuwanie nad przestrzeganiem ogólnych zasad etyki przez członków Związku,

9. udzielanie wszelkiej pomocy, a w szczególności: prawnej, rzeczowej, finansowej, żywnościowej osobom wymienionym w § 5 pkt. h.

10. wydawanie czasopism, ulotek, prospektów oraz innych wydawnictw związanych z felinologią i działalnością PZF,

11. prowadzenie portali internetowych upowszechniających wiedzę o felinologii i informujących o statutowej  działalności Związku, oraz promowanie celów PZF w środkach masowego przekazu

12. wsparcie merytoryczne i finansowe organizacji pożytku publicznego, których celem jest opieka nad kotami domowymi oraz edukacja społeczna w zakresie ich kontrolowanego rozrodu.

Rozdział III

CZŁONKOWIE ZWIĄZKU – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


§ 7
1.    Członkami Związku mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane amatorską hodowlą kotów rasowych, które są obywatelami RP i zamieszkują na terenie RP lub mają siedzibę na terenie RP.
2.    Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium RP mają prawo przynależności do PZF na ogólnie przyjętych zasadach statutowych.
3.    Członkowie Związku dzielą się na:
a) wspierających,
b) honorowych,
c) zwyczajnych.

§ 8
1.    CZŁONKIEM WSPIERAJĄCYM może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana amatorską hodowlą kotów rasowych, która zadeklaruje określone świadczenia na rzecz Związku w postaci finansowej, rzeczowej lub intelektualnej.
2.    Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Związku.
3.    Członek wspierający jest zwolniony od opłacania składek członkowskich. Zarząd PZF podejmuje decyzje w sprawie odpłatności z tytułu uczestnictwa członków wspierających w imprezach organizowanych przez Związek.
4.    Członek wspierający nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego.
5.    Członków wspierających przyjmuje Zarząd PZF.

§ 9
1.    CZŁONKIEM HONOROWYM może zostać osoba fizyczna, która wyróżniła się szczególnymi zasługami dla rozwoju polskiej felinologii lub działalności Związku.
2.    Status członka honorowego PZF nadaje Walne Zgromadzenie uchwałą podejmowaną z inicjatywy Zarządu Związku, w głosowaniu tajnym.
3.    Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, w tym bierne i czynne prawo wyborcze.
4.    Członek honorowy jest zwolniony od opłacania składek członkowskich. Zarząd PZF podejmuje decyzje w sprawie odpłatności z tytułu uczestnictwa członków honorowych w imprezach organizowanych przez Związek.

§ 10
1.    CZŁONKIEM ZWYCZAJNYM może być osoba fizyczna, która ukończyła 12 rok życia i zamieszkuje na terytorium RP.
2.    Przyjęcie osoby niepełnoletniej wymaga zgody wyrażonej na piśmie przez  opiekuna prawnego.
3.    Decyzja o przyjęciu członka zwyczajnego pozostaje w gestii Zarządu PZF.

§ 11
1.    WARUNKIEM PRZYJĘCIA CZŁONKA ZWYCZAJNEGO jest:
a)    złożenie pisemnej deklaracji członkowskiej,
b)    uiszczenie wpisowego i składki członkowskiej,
c)    podjęcie pozytywnej uchwały przez Zarząd PZF o przyjęciu kandydata na członka zwyczajnego.
2.    PONOWNE PRZYJĘCIE DO ZWIĄZKU CZŁONKA UPRZEDNIO WYKLUCZONEGO prawomocnym wyrokiem sądu koleżeńskiego może nastąpić nie wcześniej niż po upływie roku od daty wykluczenia, po uzyskaniu pozytywnej opinii Walnego Zgromadzenia PZF.
3.    Powtórne wykluczenie członka Związku uniemożliwia jego ponowne przyjęcie.

§ 12
1. Członek zwyczajny, który ukończył 18 lat życia ma następujące PRAWA ZWIĄZKOWE:
a)    czynne prawo wyborcze do władz Związku oraz prawo głosowania na Walnych Zgromadzeniach Członków; bierne prawo wyborcze członek zwyczajny nabywa po upływie roku od daty przyjęcia do PZF.
b)    wysuwanie postulatów i wniosków do władz Związku, poddawanie krytyce ich działalności oraz zwracanie się do nich z pytaniami i skargami,
c)    uczestniczenie we wszystkich imprezach organizowanych przez Związek po wniesieniu opłaty za imprezę, pod warunkiem uiszczenia składek członkowskich za bieżący rok,
d)    branie udziału w posiedzeniach organów Związku, na których są rozpatrywane sprawy dotyczące jego osoby,
e)    noszenie odznaki Związku,

2. Członek zwyczajny w wieku od 12 do ukończenia 18 lat życia:
a)    nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Związku oraz prawa głosowania na walnych zgromadzeniach członków,
b)     ma prawo wysuwania postulatów i wniosków do władz Związku, poddawania krytyce ich działalności oraz zwracania się do nich z zapytaniami i skargami,
c)    ma prawo uczestniczenia we wszystkich imprezach organizowanych przez Związek po wniesieniu obowiązujących opłat za imprezę pod warunkiem uiszczenia składek członkowskich za bieżący rok,
d)    pod opieką pełnoletniego członka związku ma prawo brać udział w posiedzeniach organów Związku, na których rozpatrywane są sprawy dotyczące jego osoby,
e)    ma prawo nosić odznakę Związku.
§ 13
1. CZŁONEK ZWIĄZKU JEST ZOBOWIĄZANY:
a)    przestrzegać postanowień statutu, regulaminów wewnętrznych, instrukcji oraz uchwał związkowych,
b)    sumiennie wykonywać zadania, które zostaną mu powierzone przez władze Związku,
c)    współdziałać z władzami i organami Związku w jego pracy w realizowaniu statutowych i regulaminowych zadań oraz brać w nich czynny udział,
d)    popierać wiedzę i praktykę felinologiczną przez branie czynnego udziału w szkoleniach i imprezach organizowanych przez Związek,
e)    stać na straży dobrego imienia Związku,
f)    przeciwstawiać się plotkarstwu, niezdrowej konkurencji i innym nieetycznym zachowaniom członków Związku,
g)    wywiązywać się z wszelkich zobowiązań wobec Związku, hodowców i nabywców kotów rasowych,
h)    płacić regularnie składki członkowskie,
i)    rozsądnie udzielać rekomendacji.
2.    Termin płatności składki członkowskiej upływa z dniem 31 marca roku kalendarzowego, którego dotyczy. Zwłoka w płatności składki członkowskiej przekraczająca trzy miesiące powoduje zawieszenie praw członka Związku. Przywrócenie praw członka PZF następuje po uregulowaniu zaległości oraz  uiszczeniu opłaty specjalnej w wysokości ustalonej przez Zarząd Związku.
3.    Osoby, które zostały przyjęte do Związku zobowiązane są do uiszczenia składki członkowskiej w wysokości ustalonej proporcjonalnie do okresu od daty przyjęcia do końca roku kalendarzowego z zaokrągleniem wyliczeń do pełnego kwartału w górę.

§ 14
Statutowym obowiązkiem członka Związku jest uczestniczenie w Walnych Zgromadzeniach Członków.

§ 15

Członkowie Związku pełnią powierzone im w drodze wyborów funkcje nieodpłatnie, jednakże przysługuje im zwrot kosztów podróży odbywanej w związku z realizacją zadań statutowych.

§ 16
Do prowadzenia swych spraw PZF może zatrudnić pracowników, w szczególności Związek może zatrudnić rzecznika prasowego.

§ 17
CZŁONKOSTWO W ZWIĄZKU USTAJE w przypadku:
1)    rezygnacji zgłoszonej Zarządowi w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
2)    skreślenia członka na mocy uchwały Zarządu PZF za nieopłacenie składek członkowskich za bieżący rok do końca danego roku kalendarzowego. Skreślonemu członkowi służy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji prawo złożenia do Zarządu PZF, jako I instancji, wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Rozstrzygnięcie Zarządu podlega zaskarżeniu do Sądu Koleżeńskiego w pełnym składzie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji I instancji. Decyzja Sądu Koleżeńskiego jest ostateczna;
3)    skreślenie członka na mocy uchwały Zarządu PZF podjętej po powzięciu informacji o pozbawieniu członka praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
4)    wykluczenia orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego;
5)    śmierci członka Związku;
6)    likwidacji osoby prawnej.

 

Rozdział IV

NACZELNE WŁADZE ZWIĄZKU

§ 18

§ 18
1. Władzami Związku są:
a)     Walne Zgromadzenie Członków,
b)     Zarząd Związku,
c)    Komisja Rewizyjna,
d)     Sąd Koleżeński.
2.     Władze Związku określone w ust. 1 pkt b-d są wybierane w głosowaniu tajnym na Walnym Zgromadzeniu Członków.
3.    Kadencja wybieralnych władz  Związku trwa trzy lata.
4.    W przypadku zmniejszenia się liczby członków władz Związku w trakcie kadencji jest ona uzupełniana o zastępców z listy wyborczej w kolejności wynikającej z liczby uzyskanych głosów w trakcie wyborów na Walnym Zgromadzeniu Członków. Jeżeli uzupełnienie składu organu PZF w sposób przewidziany w zdaniu poprzednim nie będzie możliwe, Zarząd Związku zwoła Walne Zgromadzenie Członków w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
5.    Władze Związku kierują działalnością Związku.
6.    Władze Związku działają zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Statutu, na ich podstawie wydanymi regulaminami wewnętrznymi, instrukcjami, uchwałami oraz przepisami wydanymi przez krajową lub międzynarodową organizację felinologiczną, do których może przynależeć Związek.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW


§ 19
1.    Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Związku.
2.    Uprawnienie  do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków  przysługuje:
a)    pełnoletnim członkom zwyczajnym,
b)    członkom honorowym,
c)    z głosem doradczym – członkom wspierającym oraz gościom zaproszonym przez Zarząd.
3.    Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
4.    Walne Zgromadzenie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5.    Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje wyłonione z jego składu Prezydium składające się z przewodniczącego, zastępcy, sekretarza oraz od 2 do 4 mężów zaufania.
6.    Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków i powołanych na nim komisji.

§ 20
1.    W pierwszym terminie obrad uchwały Walnego Zgromadzenia Członków wymagają dla swej ważności obecności co najmniej połowy liczby członków PZF uprawnionych do głosowania. W drugim terminie  obrad uchwały Walnego Zgromadzenia Członków są ważne bez względu na liczbę obecnych członków PZF uprawnionych do głosowania.
2.    Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

§ 21
1.    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd PZF w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku kalendarzowego. Przedmiotem obrad zwołanego w tym trybie Walnego Zgromadzenia Członków jest zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Związku za okres między Walnymi Zgromadzeniami Członków i udzielenie absolutorium Zarządowi oraz inne sprawy wskazane przez Zarząd.
2.    Zarząd PZF jest uprawniony do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków z ważnych powodów.
3.    Zarząd PZF jest obowiązany do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek połowy członków PZF. Porządek obrad zwołanego w tym trybie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków obejmuje wyłącznie sprawy wskazane przez wnioskodawców. Zarząd jest obowiązany do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w terminie dwóch miesięcy od daty otrzymania wniosku w tej sprawie.
4.    Zarząd zawiadamia o terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków przesyłając zawiadomienia w formie elektronicznej, co najmniej na trzy tygodnie przed wyznaczonym terminem na adresy wskazane przez członków PZF. Ponadto Zarząd zamieszcza te informacje na stronie internetowej Związku.
5.    Na wniosek pełnoletniego członka Związku oraz honorowego członka Związku Zarząd przesyła im informacje o terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków w formie pisemnej. Wniosek powinien zostać złożony przed datą wskazaną w ust. 4 w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6.    Wszelkie materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków muszą być wyłożone do wglądu uczestnikom zgromadzenia na 1 godzinę przed rozpoczęciem obrad.

§ 22
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy decydowanie o wszystkich sprawach Związku, a w szczególności:
1)    wybór  władz Związku,
2)    ustalenie ogólnych wytycznych działalności Związku,
3)    uchwalanie statutu i jego zmian,
4)    uchwalanie regulaminów działalności władz Związku,
5)    uchwalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej określonych ryczałtowo, ewentualnie określanie sposobu ścisłego ich wyliczania przez Zarząd jako procent od minimalnej płacy krajowej,
6)    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego z działalności tych organów władzy Związku za okres między Walnymi Zgromadzeniami Członków,
7)    uchwalanie i zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd planów działalności Związku,
8)    rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków,
9)    odwoływanie władz Związku lub poszczególnych jego członków na wniosek Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego,
10)    rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,
11)    rozpatrywanie apelacji członków władz od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
12)    nadawanie godności członka honorowego Związku,
13)    podejmowanie innych uchwał mających istotne znaczenie dla działalności Związku, w szczególności przewidzianych w § 5 ust. 2.

§ 23
skreślono

ZARZĄD ZWIĄZKU

§ 24
Zarząd Związku jest organem wykonawczym  PZF i kieruje jego działalnością w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Członków.

§ 25
1.     Zarząd składa się z 3 do 10 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków. Liczbę osób wchodzących w skład Zarządu ustala Walne Zgromadzenie Członków w zależności od liczby członków Związku.
2.    Na pierwszym posiedzeniu Zarządu, które powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wyborów, Zarząd wybiera spośród siebie:
a)    Prezesa PZF
b)    Sekretarza PZF
c)    Skarbnika PZF
3.    Pełnienie funkcji członka Zarządu Związku ustaje:
a) z chwilą podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o odwołaniu,
b) z chwilą złożenia Zarządowi rezygnacji w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
c) z chwilą śmierci,
d) z chwilą wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających z mocy prawa pełnienie funkcji.


§ 26
1.    Zarząd Związku zbiera się na posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
2.    Zarząd podejmuje uchwały, które zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Zarządu w przypadku 3- osobowego składu, w przypadku powyżej 3 członków Zarządu – przy obecności 3/4 członków.
3.    W razie równej  liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.

§ 27
DO KOMPETENCJI ZARZĄDU należy:
1)    reprezentowanie Polskiego Związku Felinologicznego na zewnątrz,
2)    przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających,
3)    powoływanie organów doradczych Związku,
4)    zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
5)    realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

6)    prowadzenie merytorycznej kontroli nad treścią wystawianych i wydawanych rodowodów,

7)    skreślony,
8)    uchwalanie regulaminów, instrukcji i innych istotnych przepisów wewnętrznych (z wyłączeniem regulaminów działalności  władz PZF) oraz kontrola ich realizacji,
9)    skreślony,
10)   skreślony,
11)    uchwalanie opłat na rzecz Związku dokonywanych przez członków Związku za: imprezy, rodowody, rejestracje kotów, transfer kotów, rejestrację przydomka hodowlanego i inne czynności związane z prowadzeniem hodowli kotów rasowych, oraz wysokość wpisowego i składki członkowskiej z uwzględnieniem postanowień § 22 pkt. 5 Statutu,
12)    rozpatrywanie skarg, wniosków i odwołań,
13)    prowadzenie gospodarki majątkiem i funduszami Związku,
14)    opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Związku,
15)    podejmowanie uchwał w przedmiocie nabywania i zbywania nieruchomości,
16)    występowanie do Walnego Zgromadzenia Członków z wnioskiem o nadanie godności członka honorowego,
17)   skreślony,
18)    udzielanie wyróżnień i nagród,
19)    wnioskowanie w sprawach kar dyscyplinarnych do Sądu Koleżeńskiego.

§ 28
1.    Szczegółowy zakres działania Zarządu określa regulamin pracy uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków.
2.    Ustępujący Zarząd zobowiązany jest w terminie 2 tygodni od daty wyborów przekazać wszystkie dokumenty oraz majątek PZF nowo wybranemu Zarządowi. Naruszenie tego obowiązku podlega odpowiedzialności przed Sądem Koleżeńskim.

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

§ 29
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Związku.

§ 30
Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Związku.

§ 31
1.    Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala Walne Zgromadzenie Członków.
2.    Członkowie Komisji Rewizyjnej na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie:
a)    przewodniczącego,
b)    zastępcę przewodniczącego,
c)    sekretarza,
3.    Do skuteczności uchwał Komisji Rewizyjnej niezbędna jest obecność co najmniej trzech członków w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
4.    Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić w Związku żadnej innej funkcji.

§ 32
1.    DO KOMPETENCJI KOMISJI REWIZYJNEJ należy:
a)    kontrolowanie całokształtu działalności Związku ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
b)    występowanie w oparciu o ustalenia kontroli z wnioskami pokontrolnymi do Zarządu i żądanie wyjaśnień,
c)    skreślono
d)    składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków i występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla Zarządu,
e)    wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków o odwołanie członków funkcyjnych władz Związku,
f)    przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Członków apelacji członków władz funkcyjnych od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.
2.    Komisja Rewizyjna może dokonywać kontroli całokształtu działalności Związku w każdym czasie nie rzadziej niż raz do roku.

§ 33
1.    Zalecenia Komisji Rewizyjnej określone w formie uchwały, winny być rozpatrzone i wykonane niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 21 dni od daty skierowania ich do właściwego organu Związku, a odpowiedź o ich wykonaniu winna być udzielona na piśmie.
2.    O wszelkich zwłokach oraz przyczynie nie wykonania zaleceń pokontrolnych w terminie, Komisja Rewizyjna winna być powiadomiona niezwłocznie na piśmie.

§ 34
1.    Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin pracy uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków.
2.    Zarząd PZF zapewnia warunki organizacyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Komisji Rewizyjnej

 

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 35
1.    SĄD KOLEŻEŃSKI rozstrzyga sprawy związane z naruszeniem postanowień statutu, regulaminów i uchwał Zarządu oraz zasad etyki w działalności felinologicznej.
2.    Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić w Związku żadnej innej funkcji.

§ 36
W wyniku rozpatrzenia sprawy Sąd Koleżeński swoim orzeczeniem może:
1)    udzielić upomnienia lub nagany,
2)    czasowo pozbawić prawa udziału w wystawach, pokazach i innych imprezach związkowych na okres do trzech lat,
3)    zawiesić w prawach hodowcy na okres do jednego roku,
4)    zawiesić w prawach członka na okres do jednego roku,
5)    wykluczyć ze Związku.

§ 37
1. SĄD KOLEŻEŃSKI jest wybierany przez Walne Zgromadzenie Członków.
2. Sąd Koleżeński składa się z 6 członków, którzy wybierają spośród siebie:
a)    przewodniczącego,
b)    zastępcę przewodniczącego,
c)    sekretarza.

§ 38
1.    Sąd Koleżeński I instancji orzeka w składzie złożonym z trzech członków, z których jeden, wyznaczony przez przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego jest przewodniczącym zespołu.
2.    Na prośbę sądzonego członka Związku inny członek Związku może pełnić rolę jego obrońcy.
3.    Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego I instancji służy  prawo odwołania do Sądu Koleżeńskiego II instancji, w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia.
4.    Sąd Koleżeński  w pełnym składzie orzeka jako Sąd II instancji.

§ 39
Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego II instancji jest ostateczne.

§ 40
1.    Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy członków pełniących we władzach Związku funkcje z wyboru w pełnym składzie osobowym.
2.    Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego służy członkom funkcyjnym Związku prawo apelacji do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie jednego miesiąca od otrzymania orzeczenia, złożonej za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej. Decyzja Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie apelacyjnej jest ostateczna.
3.    skreślono.
4.    Sąd Koleżeński w stosunku do członków funkcyjnych Związku może orzec odwołanie z funkcji członka Związku o co występuje do Walnego Zgromadzenia Członków. Do czasu podjęcia decyzji przez Walne Zgromadzenie Członków członek funkcyjny jest zawieszony w swoich czynnościach.

§ 41
1.    Szczegółowy zakres działalności Sądu Koleżeńskiego oraz wszelkie sprawy proceduralne określa regulamin pracy Sądu Koleżeńskiego uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków.
2.    Zarząd PZF zapewnia warunki organizacyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sądu Koleżeńskiego

 

Rozdział V

MAJĄTEK I FUNDUSZE ZWIĄZKU

§ 42

1. Majątek i fundusze Związku powstają z wpisowego, składek członkowskich, działalności statutowej i wszelkich wpływów uzyskiwanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Związek może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochody przeznaczone będą wyłącznie na działalność statutową. Dochód z działalności gospodarczej nie podlega podziałowi między członków Związku.

3. Fundusze Związku służą do prowadzenia jego działalności statutowej.

§ 43

1. Gospodarka finansowa Związku prowadzona jest przez Zarząd Związku.

2. Oświadczenia w sprawach majątkowych Związku wymagają dla swej ważności podpisu dwóch osób: prezesa i skarbnika lub innego upoważnionego członka Zarządu.

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 44
Członek Związku może pełnić w Związku tylko jedną funkcję. Służy mu prawo wyboru funkcji.

§ 45
Do ważności pism władz Związku (poza finansowymi) wymagany jest jeden podpis: prezesa, sekretarza, lub zgodnie z kompetencjami.

§ 46
1.    Wszelka działalność Związku jest jawna.
2.    W siedzibie Zarządu winny być dostępne do wglądu zainteresowanym członkom Związku wszystkie przepisy, regulaminy, instrukcje i uchwały, na podstawie których opiera się działalność Związku.

§ 47
1.    Zmianę zapisów statutu wnioskować mogą:
a)    Zarząd PZF,
b)    Komisja Rewizyjna,
c)    ½ Członków Zwyczajnych upoważnionych do głosowania.
2.    Opracowany wniosek ze zmianami w statucie przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Członków Zarząd.
3.    Projekt zmian statutu uchwala Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów .

§ 48
1.    Rozwiązanie Związku wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej trzech czwartych liczby członków uprawnionych do głosowania.
2.    W przypadku rozwiązania Związku jego majątek zostaje przekazany na cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 49

  1. Treść niniejszego Statutu stanowi tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 9 /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 12 maja 2012

2.     Polski Związek Felinologicznego został wpisany pod numerem: KRS 0000018378 do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej  Krajowego Rejestru Sądowego .

 

 

 
Wystawa WCF

WCF SHOW

License L#244107

Książenice

24/25.08.2024

POLISH

ZGŁOSZENIA ZAMKNIĘTE

WCF Show

WCF Show

License L#244107

Książenice

24/25 August 2024

ENGLISH

APPLICATION CLOSED

Dla członkówDostępne kocięta