IV. Kotki i kociaki w hodowli

§ 25

Do rozmnażania dopuszcza się wyłącznie rasowe kocury i kotki uprzednio zarejestrowane w PZF.

§ 26

Kotki hodowlane – dopuszczenie do hodowli

  1. Kotki, które spełniają  warunki określone niniejszymi przepisami (patrz § 17)

mogą zostać dopuszczone  przez hodowcę do reprodukcji,  bez konieczności wystawienia ich na wystawie w celu uzyskania dla nich  tzw. licencji hodowlanej.

2.         Zarząd PZF ma prawo dokonać przeglądu kotek zgłoszonych do hodowli. Przegląd taki odbyć się może w siedzibie Związku lub bezpośrednio w hodowli, w zależności od decyzji Zarządu PZF. Odmowa dokonania takiego przeglądu uniemożliwia zarejestrowanie kotów w hodowli.

3.  Kotki powinny trzymać minimum średni standard kota rasowego w danej rasie, jaką reprezentują. W razie wątpliwości Zarząd PZF dokonuje rejestracji warunkowej (wydana karta rejestracyjna z odpowiednią uwagą), a ostateczną ocenę kotki przeprowadza sędzia międzynarodowy na najbliższej wystawie. W takim przypadku tylko ocena „V” lub „EX” uzyskana od sędziego na międzynarodowej wystawie kotów rasowych w klasie otwartej dopuszcza wystawianą kotkę do ostatecznej rejestracji w hodowli i dopuszczenia jej do reprodukcji. Do chwili uzyskania takiej oceny należy wstrzymać się z reprodukcją problematycznych kotek.

§ 27

Do rozrodu dopuszcza się kotkę w wieku ukończonych 10 miesięcy życia (pierwsze krycie), a w uzasadnionych przypadkach (np. uporczywe młodzieńcze ruje kotki) wiek ten może być nieznacznie obniżony. Decyzję taką podejmuje sam hodowca po konsultacji z lekarzem weterynarii i uzyskaniu zgody Zarządu PZF (droga mailowa).

§  28

Kotki hodowlane – szczepienia profilaktyczne – testy FeLV i FIV

1.  Hodowca kotki zobowiązany jest do zapewnienia kotce i jej potomstwu dobrych   warunków bytowych.

2.  Hodowca musi prowadzić planowe, kontrolowane krycie kotki i dopuszczać do krycia kotkę zdrową i w dobrej kondycji fizycznej.

3.  Hodowca jest zobowiązany do przeprowadzania  szczepień profilaktycznych  kotkom zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii.

§ 29

1.  Zabrania się krycia kotki kocurem będącym bezpośrednim rodzeństwem. Szczególnie zaleca się krycie kotki kocurem z obcych linii genetycznych.

2.  Zabrania się  krycia kotek kocurami nie zarejestrowanym w klubie felinologicznym pod groźbą wykreślenia  kotki z hodowli  i wydalenia hodowcy z PZF.

3.   Dopuszcza się krycie kotów w dalszym pokrewieństwie w celu uzyskania pozytywnych efektów hodowlanych. W przypadku wystąpienia ewentualnych wad genetycznych lub zdrowotnych w miocie z takiego kojarzenia, hodowca ma obowiązek zaprzestania takiego kojarzenia kotów.

4. Przy kojarzeniu kotów w bliskim pokrewieństwie hodowca ma obowiązek wystąpić o zgodę na krycie w inbredzie do Zarządu PZF z uzasadnieniem takiego krycia. Zarząd PZF może nie wydać zgody na krycie kotów w bliskim pokrewieństwie (syn-matka, ojciec- córka), jeśli nie znajduje to uzasadnienia w puli genetycznej kotów danej rasy. Jeśli zgoda taka zostanie wydana, Zarząd PZF ma prawo żądać od hodowcy przedstawienie miotów do przeglądów hodowlanych.

5. W każdym przypadku hodowca przyjeżdża na przegląd hodowlany na koszt własny, w ustalonym wcześniej terminie. Przygotowane rodowody dla tych kociąt hodowca otrzyma po dokonanym przeglądzie miotu.

6. Hodowca, który nie zwróci się o zgodę na krycie w pokrewieństwie lub nie otrzyma zgody na takie krycie, a mimo to takiego skojarzenia dokona musi liczyć się ze wszystkimi konsekwencjami przewidzianymi w Statucie PZF, łącznie z karą skreślenia z listy członków PZF.

7.  W przypadku skojarzenia kotów w zbyt bliskim pokrewieństwie lub wykazywania przez kocięta wad zdrowotnych, Zarząd może samodzielnie dokonać wpisu o konieczności kastracji konkretnego kociaka lub całego miotu, po uprzednim poinformowaniu hodowcy o swojej decyzji.

§ 30

Kotki hodowlane – krycie kocurem  z obcego klubu

1.         Zezwala się na krycia kotki kocurem z innego klubu felinologicznego w kraju i za granicą. Kocur kryjący musi być zdrowy oraz posiadać minimum tytuł Championa.

2.         W razie potrzeby hodowca może wystąpić do PZF o wystawienie skierowania do krycia  (ZAŁĄCZNIK D).

3.         Na druku „karta zgłoszenia miotu” (ZAŁĄCZNIK E) hodowca kocura potwierdza swoim podpisem krycie kotki i w odpowiednim miejscu potwierdza rejestracje kota w klubie felinologicznym - pieczęcią własnego klubu. Akceptowane są skany dokumentów przesłane drogą mailową (karta miotu, rodowód i tytuł).

Zarząd w każdej chwili może zażądać przedstawienia oryginałów powyższej dokumentacji.

4. Dopuszcza się potwierdzenie rejestracji kocura w klubie felinologicznym -  drogą mailową z oficjalnego adresu stowarzyszenia, w którym kocur jest zarejestrowany.

§ 31

Kotka hodowlana – częstotliwość miotów

1.         Zabrania się nadmiernej eksploatacji kotki w hodowli.

2. Dopuszcza się do odchowania przez kotkę maksymalnie 3 miotów w ciągu 2 lat.

3. Maksymalny wiek kotki hodowlanej ustala się na ukończone 8 lat. Po tym okresie kotka powinna być wykastrowana.

§ 32

Kocięta – szczepienia – wydanie kociaków z hodowli – transfer

1. Zabrania się klatkowego wychowu kociąt.

2.         Hodowca ma bezwzględny obowiązek dokonania w hodowli 2- krotnego zaszczepienia kociaków na podstawowe choroby wirusowe (panleukopenia, kaliciwirus, herpes).

3. Wiek kociaków do sprzedaży ustala się na ukończone minimum 12 tygodni życia.

4.         Hodowca nie  może wydać nabywcy kociaka bez rodowodu.

5.         Hodowca zobowiązany jest do pouczenia nabywcy kociaka o zasadach żywienia i sposobie jego pielęgnacji oraz konieczności dokonania dalszych szczepień ochronnych i ich terminie.

6.          Hodowca zobowiązany jest do terminowego składania kompletnej dokumentacji rodowodowej  dla urodzonego miotu kociąt. Podstawowym dokumentem zgłoszenia miotu kociąt jest KARTA ZGŁOSZENIA MIOTU (ZAŁĄCZNIK E). Miot musi zostać zgłoszony najpóźniej do ukończenia przez kocięta 8 tygodnia życia. Zarząd zastrzega sobie czas 4 tygodni na wystawienie rodowodów zgłaszanemu miotowi.

7.         Hodowca ma obowiązek zgłaszania wszystkich miotów i wyrabiania rodowodów dla wszystkich kociaków urodzonych w hodowli. Zabronione jest sprzedawanie kociąt bez rodowodów. Sprzedaż kotów bez rodowodu będzie powodem do usunięcia hodowcy z PZF.

8. Zaleca się sporządzanie pisemnych umów z nabywcą kociaka, regulujących kwestie prawne związane ze sprzedażą. PZF nie ingeruje w powyższe umowy cywilnoprawne, ani nie rozstrzyga sporów z nimi związanych.

9.        W przypadku sprzedaży kociaka do hodowli wymagającej przedstawienia transferu, konieczne jest wypełnienie druku wniosek o wydanie transferu kota (ZAŁĄCZNIK G).

10.       Hodowca powinien udzielić  nabywcy kociaka wszelkich informacji na temat PZF w przypadku wykazania przez niego chęci przystąpienia do Związku.

11.  Hodowców sprzedających kociaki poza hodowlę prosimy o edukowanie nabywców na temat zalet kastracji kotów, która wpływa pozytywnie na zdrowie i jakość życia zwierząt, a w konsekwencji zapobiega ich bezdomności.

12. Rekomendujemy przeprowadzanie zabiegów kastracji kociąt opuszczających hodowlę, nieprzeznaczonych do dalszego rozmnażania.

 
Wystawa WCF

WCF SHOW

License L#244107

Książenice

24/25.08.2024

POLISH

ZGŁOSZENIA ZAMKNIĘTE

WCF Show

WCF Show

License L#244107

Książenice

24/25 August 2024

ENGLISH

APPLICATION CLOSED

Dla członkówDostępne kocięta