V. Kocury w hodowli

§ 33

Do rozmnażania dopuszcza się wyłącznie rasowe kocury uprzednio zarejestrowane w PZF.

§ 34

Kocury – dopuszczenie do hodowli

1.         Kocur, który spełnia warunki określone przepisami (patrz § 17)

może zostać dopuszczony  przez hodowcę do krycia kotek we własnej hodowli bez konieczności wystawienia kocura na wystawach,  w celu uzyskania dla niego  tzw. licencji hodowlanej.

2.         W przypadku stwierdzenia przez Zarząd PZF jakichkolwiek nieprawidłowości w złożonych dokumentach  Zarząd ma prawo nie zarejestrować kocura do hodowli. Zarząd PZF ma prawo dokonać przeglądu kocura zgłoszonego do hodowli. Przegląd taki odbyć się może w siedzibie Związku lub bezpośrednio w hodowli, w zależności od decyzji Zarządu PZF.

Dojazd hodowcy na przegląd odbywa się na jego koszt. Odmowa hodowcy dokonania takiego przeglądu uniemożliwia zarejestrowanie kocura w hodowli.

3.         Kocur powinien trzymać minimum średni standard kota rasowego w danej rasie, jaką reprezentuje. Zarząd PZF zaleca bardzo staranne dobieranie kocurów do hodowli, najlepiej o najwyższym standardzie. W razie wątpliwości, co do wartości kocura jako reproduktora Zarząd PZF dokonuje rejestracji warunkowej kocura (wydana karta rejestracyjna z odpowiednią uwagą), a ostateczną ocenę kocura w otwartej klasie wystawowej przeprowadza sędzia międzynarodowy na obowiązkowej dla tego kota najbliższej wystawie. W takim przypadku tylko ocena „V” lub „EX” uzyskana od sędziego na międzynarodowej wystawie kotów rasowych w klasie otwartej dopuszcza kocura do jego rejestracji w hodowli bez zastrzeżeń i dopuszczenie do reprodukcji. Do chwili uzyskania takiej oceny nie należy dopuszczać kocura do krycia.

 

§ 35

Kocury - dopuszczenie do krycia

1.         Kocur, który uzyskał dojrzałość płciową może być użyty do krycia kotek.

2.         Przepisowo zarejestrowany kocur może być używany do krycia kotek hodowlanych we własnej hodowli bez żadnych ograniczeń pod warunkiem spełnienia wszystkich innych wymogów określonych  niniejszymi przepisami.

3. Używanie kocura do krycia kotek z obcych hodowli  może odbywać się bez ograniczeń  jedynie w przypadku, kiedy posiada on uznany tytuł minimum Championa i spełnia  inne, wymagane niniejszymi przepisami wymogi.

4. Na pisemną prośbę  hodowcy kocura i w uzasadnionych przypadkach, może być udzielona zgoda na wcześniejsze udostępnienie kocura do krycia kotek z obcych hodowli.

§ 36

Kocury  hodowlane – szczepienia profilaktyczne – testy FeLV i FIV

1.         Hodowca powinien zapewnić kocurowi dobre warunki bytowe oraz utrzymywać  go w dobrym zdrowiu i kondycji fizycznej. Bezwzględnie zabrania się trzymania kocura w klatce.

2.         Hodowca jest zobowiązany do kontrolowanego krycia kotek własnym kocurem.

3.         Kocur kryjący powinien przechodzić w hodowli szczepienia i badania profilaktyczne, zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii opiekującego się hodowlą.

4.   Zaleca się szczególnie, by hodowca wykonywał kocurom testy genetyczne w kierunku chorób obciążających daną rasę .

§ 37

1.Zabrania się dopuszczania do kocura kotek bez rodowodu.

2. Zabrania się krycia kotek z rodowodem, ale nie zarejestrowanych w leganie działającym  związku felinologicznym.

3. Zabrania się krycia kotek, u których hodowca kocura stwierdził jakiekolwiek nieprawidłowości.

§ 38

Kocury hodowlane – krycie kotek

A.   zarejestrowanych w PZF – potwierdzenie krycia kotki

1.         Kocur zarejestrowany w PZF może kryć kotki spoza własnej hodowli tylko w przypadku, jeżeli posiada tytuł minimum Championa.

3.         Przy kryciu kotki zarejestrowanej w PZF kocurem zarejestrowanym w PZF nie jest wymagane skierowanie do krycia, a fakt kopulacji właściciel kocura ma obowiązek potwierdzić  podpisem na „Karcie zgłoszenia miotu”. Potwierdzenie faktu krycia właściciel kocura może także przesłać do PZF drogą mailową.

Zarząd w każdej chwili może zażądać przedstawienia oryginałów powyższej dokumentacji.

4          Zaleca się sporządzanie umów krycia kotek w formie pisemnej w celu uniknięcia nieporozumień  między hodowcami.

5.       Zarząd PZF nie ingeruje w rozliczenia  finansowe oraz spory cywilnoprawne wynikające z podpisanych przez hodowców umów dotyczących krycia.

B.    zarejestrowanych poza PZF – potwierdzenie krycia kotki

5.         Hodowca może udostępniać swojego kocura z tytułem minimum  Championa do krycia kotek zarejestrowanych w innych klubach felinologicznych.  Kotki powinny  posiadać skierowania do krycia z rodzimego klubu, muszą być zdrowe i w dobrej kondycji fizycznej.

6.         Hodowca kocura zobowiązany jest do przekazania hodowcy kotki  niezbędnych dokumentów zgodnie z wymaganiami  hodowcy kotki, potrzebnych do wystąpienia w jego związku o  rodowody dla  kociaków.

 
Wystawa WCF

WCF SHOW

License L#244107

Książenice

24/25.08.2024

POLISH

ZGŁOSZENIA ZAMKNIĘTE

WCF Show

WCF Show

License L#244107

Książenice

24/25 August 2024

ENGLISH

APPLICATION CLOSED

Dla członkówDostępne kocięta